‘நாடி’ அதை நாடி…

பறவை நோக்குபவர்களைப் பல வகையாகப் பிரிக்கலாம். சிலர் பார்த்து ரசிப்பதோடு நிறுத்திவிடுவார்கள். சிலர் அவற்றைப் பட்டியலிட்டு அவற்றின் பண்புகள், வாழிடத்தின் நிலை போன்றவற்றை விவரமாகக் குறிபெடுத்துக் கொள்வார்கள். சிலர் அவற்றைப் படமெடுப்பார்கள். இன்னும் சிலர் ட்விச்சர்ஸாக இருப்பார்கள். அதாவது, இதுவரை அவர்கள் வாழ்நாளில் எத்தனை வகையான பறவைகளைப் பார்த்திருக்கிறோம் என்பதைக் குறித்து வைத்துக்கொண்டு, அந்த எண்ணிக்கையை உயர்த்துவதற்காகவே, தாம் இதுவரை பார்க்காத பறவைகளைக் குறிவைத்து அரிய பறவைகளைப் பார்க்க நெடுந்தூரம் செல்வார்கள். சற்றே அதீத ஆர்வமுள்ள இது […]

Podcast: Plant Invaders

In these two episodes, Dr Geetha Ramaswami talks about plants that have travelled far, far away from their native lands and have invaded and colonised new areas. She tells us about why and how this happens and what the ecological effects of such invasions by plants are. Tune in! In part II, she tells us […]

Ants killing an antlion

Ants are everywhere, and I mean literally everywhere, and yet we hardly pay any attention to them unless they invade our cookie jars. For me observing ants is like watching one of those psychological thrillers where they show a lot of creativity in torturing other people, a bit bizarre and violent, mostly disturbing. Ants are also very […]

Staff Picks: What we’re reading

Birding for people who don’t like lists by Matthew L. Miller If you are a lazy and disorganised birder like me, then you should read this article—and if you are not, then you should definitely read this! Birders often gets bogged down with making and organising their lists, competing with other birders and it really […]

Tenzin and the wolf pups

By Charudutt Mishra How has Spiti influenced me? This is a very hard question to answer. It is akin to trying to describe my mother’s influence on me. Or that of my son. When something is a part of you, it is hard to disentangle the skeins of influence that separate it from you. And, […]

Ten Neighbourhood Trees

Have you picked up a jamun or two, or seen an amaltas tree that’s still in bloom recently? Here are ten of the many trees that silently brighten up our days—even when they aren’t parading their flowers.     If you’d like to monitor a tree that you love near your home, workspace, or just […]

Signs of stress—in elephant poop

We humans don’t just stress each other out, sometimes elephants too are affected by our activities. And signs of this stress have been found in what might seem like a rather unlikely place—their poop!   Wildlife habitat everywhere is shrinking, and India is no exception—forests are being converted to places that aren’t as welcoming towards […]

Flexible Fish: new study from the Lakshadweep

In their bright yellow-and-blue finery, melon butterflyfish are hard to miss—you must have seen them on one of your dives. And if you’re like me, who hasn’t ever been on one, you’ve probably seen them swimming across your screen in some underwater video. These fish—the melon butterflyfish—really love being around coral, and for good reason. […]

Field tales: surveying the endangered Nilgiri tahr

by Devika Rathore   Last month, we had a cross-programme survey—the High Altitude and Valparai teams got together to survey Anamalai Tiger Reserve for the endangered Nilgiri tahr! What a treat it is to watch these tahrs leap over grass-covered hills—they are found in the Western Ghats and nowhere else in the world!     We woke up to the […]