நமக்காகவும், சிறுத்தைகளுக்காகவும்..

வால்பாறை பகுதிகளில் சிறுத்தை-மனிதன் எதிர்கொள்ளலை சமாளிக்க/குறைக்க இயற்கை பாதுகாப்பு நிறுவனத்தின் (Nature Conservation Foundation) மழைக்காட்டு ஆராய்ச்சி நிலையம் (Rainforest Research Station) பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது. சிறுத்தை ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ளுதல், அவை நடமாடுமிடத்தில் பொதுமக்களாகிய நாம் செய்ய வேண்டிய, கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகள் முதலிய கருத்துக்களை பொதுமக்களுக்கு பல்வேறு வழிகளில் எடுத்துச் சொல்லுதல் போன்றவை இந்த ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் செயல்பாடுகளில் ஒன்று. வால்பாறையின் பொதுமக்கள், பத்திரிக்கையாளர்கள், தேயிலைத் தோட்ட அதிகாரிகள், பணியாளார்கள், ஆனைமலை புலிகள் […]

Perils of oil palm

The Economic Survey Mizoram 2012-13 made a bold claim. After quoting the Forest Survey of India’s (FSI) State of Forest Report 2011 that 90.68% of Mizoram is under forest cover, the Economic Survey claimed, literally in bold letters in a box, that the State’s forests have suffered serious depletion and degradation due to traditional practice […]

Meat momos for everyone!

Life in the little Himalayan village of Kibber is usually relaxed. But not today.   Unlike most days, folks in Kibber seemed to be jostling around with a sense of great urgency that morning. Life in this little village, high up in the Himalaya, is generally very relaxed. But not today. I couldn’t tell what […]

Surprise sighting in Spiti

  The snow leopard is so elusive it is often referred to as the phantom of the peaks.   “Nature is beautiful and full of surprises”, I said to a group of young school students. We were at Chomaling, a pasture close to Kibber village in the Spiti valley of Himachal Pradesh. I was participating […]

Penguins of Tibet

Working to conserve snow leopards is a fascinating job. You get to work out of places most can only imagine. But you can also go through years, sometimes decades, of work, before seeing the elusive animal you are trying to protect. And then, suddenly some day, you get more than what you bargained for. That […]