இடைவெளியும் இடையூறும்

அண்ணாந்து பார்த்துக் கிடந்தது அந்த அணில், சாலையின் நடுவில். அது சாதாரண அணில் அல்ல, மேற்குத்தொடர்ச்சி மலைத் தொடரில் வாழும் மலையணில். வண்டியை விட்டு இறங்கி அருகில் சென்று பார்த்தபோது அதன் முகத்திலிருந்து இன்னமும் இரத்தம் வடிந்து கொண்டிருந்தது, வயிற்றின் உள்ளிருந்து குடல் பகுதி வெளியே வந்து கிடந்தது. சாலையைக் கடக்கும் போது ஏதோ ஒரு வாகனத்தில் அடிபட்டு பரிதாபமாக இறந்து போய், அதன் வெண்மஞ்சளான அடிப்பாகம் தெரிய வானத்தைப் பார்த்து அண்ணாந்து கிடந்தது அந்த மலையணில். […]

Forest of the aliens

Like the proboscis of a malarial mosquito the Andaman Trunk Road pierces the Jarawa forest. The road carries a steady stream of vehicles, bunched into convoys with guards. By the road are heaps of stones and the claw marks of heavy machinery: the road will soon be wider. Just beyond, on either side, stretches the […]

The MSc High Altitude Techniques Tour

Published in the WII Newsletter in 1993 or early 1994 (Wildlife Institute of India, Dehradun) “We at W. I. I.” I curse, “are nothing but a bunch of overgrown children playing at Cowboys and Indians. I mean, is this any place to be? The temperatures are so low, I am sure any decent thermometer would […]